Ple extraordinari del dia 7 de juliol

Dimarts dia 7 de juliol comença la nova legislatura amb un Ple extraordinari ben distret.

Prèviament, en la consulta de la documentació, se’ns diu: 
“ja ho veieu no hi has res en aquest Ple!”. Caram!, doncs per no haver-hi res, resulta que es tractava de com es repartien totes les regidories i qui n’era el responsable, dels sous de l’equip de govern i dels grups municipals, pagaments per assistències, de la periodicitat dels plens, de la composició de les comissions, etc. Vaja, el cartipàs municipal.

Sapigueu també que els plens de l’Ajuntament de Sant Quirze s’enregistren amb una gravadora de cinta de casset, que no grava en condicions i que a l’hora de transcriure el ple, en ocasions no se sent correctament. Creiem que en ple s. XXI ja seria hora de modernitzar la tecnologia i així ho expressem un cop començat el Ple. La resposta que rebem és un somriure sorneguer i un nul interès per a la nostra petició.

Avança el ple, amb certes tibantors en moments determinats. El grup municipal d’ERC votem en contra de les retribucions que són les següents:
-Alcaldessa-Presidenta: 32.000€ anuals bruts en 14 pagues per una dedicació exclusiva.
- 1er Tinent d’alcalde: 13.436,50€ anuals bruts en 14 pagues per una dedicació d’un 20%.
- 2on Tinent d’alcalde 6.168 € anuals bruts en 12 pagues en concepte de despeses de representació, indemnitzacions i delegacions assumides.
- Els cinc regidors restants : 4.296€ bruts anuals per persona en 12 pagues en concepte de les delegacions assumides.
- Els regidors sense delegació especials ni responsabilitat (és a dir, el grup municipal d’ERC) percebran 60€ per assistència efectiva a sessions del Ple de l’Ajuntament (per tant, un cop cada tres mesos).
- A cada grup municipal constituït una assignació de 60€ mensuals.
El grup de ERC vàrem preguntar quin criteri s’aplicava per fixar la retribució de la 1a tinent d’alcalde a la qual se’ns va respondre que “cap criteri”... i no se’ns va donar cap més explicació al respecte.

És fixa també en aquest Ple la periodicitat de les sessions ordinàries que torna a ser el mínim que marca la llei. Per tant hi haurà Ple ordinari un cop cada tres mesos. Evidentment ens hi vam oposar doncs considerem que caldria fer-los més sovint per tal de poder estar ben informats de la vida municipal. No oblidem pas que nosaltres som regidors de l’Ajuntament.

Es tracten també altres temes informatius i acords que han de passar per Ple.
Repassem, com en cada ple, les factures. D’algunes, que no veiem clares, en demanem explicacions. D’algunes se’ns respon, d’altres queden pendents de buscar-ne tota la informació. 
Demanem informació d’una factura d’unes dietes que ascendeix a 1035,84 . Ens diuen que aquest import correspon al sopar de la festa major de la comissió, sopar de l’orquestra Maravella i dinar d’Ajuntament. Preguntem què és aquest dinar i se’ns diu que és un dinar que fan tots els pobles del Bisaura per la seva Festa Major i conviden els altres alcaldes dels pobles del Bisaura. La veritat és que no teníem constància de que mai s’hagués fet i així els hi fem saber. Se’ns torna a dir que sempre s’ha fet aquest dinar...
Restarem pendents de rebre la informació concreta de les factures que hem demanat i que no tenim clares d’on provenen i de les altres qüestions hem comentat al ple.

La sessió s’acaba desitjant-nos bon estiu, el proper Ple ordinari serà el dia 29 de setembre.